نام و نام خانوادگی: حسین داوری 

 مقطع تحصیلی: فوق لیسانس 

 رتبه علمی در گروه: مربی ( هیات علمی بالین)

 زمینه ها و علایق پژوهشی:

 ایمیل آکادمیک:

 ایمیل: Hosseindavari30@yahoo .com