نام و نام خانوادگی: حسام الدین عسکری مجد آبادی

 مقطع تحصیلی:

 رتبه علمی در گروه: استادیار

 زمینه ها و علایق پژوهشی:

 ایمیل آکادمیک:

 ایمیل: hesamaskari@yahoo.com

 

 

فایل ها