نام و نام خانوادگی: حسن بابامحمدی

 مقطع تحصیلی: دکترا پرستاری

 رتبه علمی در گروه: دانشیار

 زمینه ها و علایق پژوهشی:

 ایمیل آکادمیک: babamohamadi@semums.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل ها