نام و نام خانوادگی: علی اصغر قدس

 مقطع تحصیلی: دکترا پرستاری

 رتبه علمی در گروه: دانشیار

 زمینه ها و علایق پژوهشی:

 ایمیل آکادمیک:

 ایمیل: aaghods@yahoo.com