نام و نام خانوادگی: علی فخر موحدی

 مقطع تحصیلی: دکترا آموزش پرستاری

 رتبه علمی در گروه: دانشیار

 زمینه ها و علایق پژوهشی:

 ایمیل آکادمیک:

 ایمیل: alimovi@yahoo.com

 

آقای دکتر علی فخر موحدی