نام و نام خانوادگی: محمدرضا عسگری

 مقطع تحصیلی: دکترا آموزش پرستاری داخلی و جراحی

 رتبه علمی در گروه: دانشیار

 زمینه ها و علایق پژوهشی:

 ایمیل آکادمیک:

 ایمیل: mr_asgari48@yahoo.com

 

 

فایل ها