زوابط عمومی

بازديد معاون آموزشي دانشگاه

بازديد معاون آموزشي دانشگاه و مديران مربوطه از دانشكده پرستاري و مامايي

در راستاي انجام بازديد هاي دوره اي تيم مديران معاونت آموزشي دانشگاه از دانشكده هاي تابعه، دكتر كسائيان معاون آموزشي دانشگاه به همراه دكتر ثامني، دكتر قدس و ايزدي مديران حوزه هاي مختلف آن معاونت، از دانشكده پرستاري و مامايي بازديد نمودند. در اين بازديد و جلسات مربوطه، كه مجموعا زماني بيش از هفت ساعت را به خود اختصاص داد، تيم بازديد كننده ضمن بازديد از كلاسهاي آموزشي، آزمايشگاه، مركز مهارت آموزي باليني، و دفتر توسعه آموزش دانشكده، طي جلسات جداگانه با هيات رئيسه، اعضاي هيات علمي، دانشجويان تحصيلات تكميلي و دانشجويان برتر دوره هاي تحصيلي كارشناسي دانشكده پرستاري و مامايي، ديدار و گفتگو نمودند.لازم به ذكر است در اين بازديد، كليه شاخصهاي آموزشي دانشكده مورد ارزيابي دوره اي قرار گرفته و پيرامون نتايج آن، بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

کلمات کلیدی