ليست  اساتيد مشاور دانشكده پرستاري و مامایی

رديف

 

نام استاد

 

دوره / رشته  / سال ورود

1

خانم دكتر نوبهار 


دوره 35 پرستاری ورودی 97  

2

خانم رئيس دانا

دوره 33 پرستاری  ورودی 95 

3

آقای دکتر عسکری مجد آبادی

دوره 34  الف کارشناسی پرستاری  ورودی 96

4

آقای دکتر فخر موحدی 

دوره 34 ب کارشناسی پرستاری  ورودی 96

5