نام و نام خانوادگی: الهام صفاریه 

 مقطع تحصیلی: متخصص زنان و زایمان 

 رتبه علمی در گروه: 

 زمینه ها و علایق پژوهشی:

 ایمیل آکادمیک:

 ایمیل:

خانم دکتر الهام صفاریه