نام و نام خانوادگی: منیر نوبهار

 مقطع تحصیلی: دکترا پرستاری

 رتبه علمی در گروه: دانشیار

 زمینه ها و علایق پژوهشی:

 ایمیل آکادمیک: nobahar43@semums.ac.ir

 ایمیل:

 

 

خانم دکتر منیر نوبهار