نام و نام خانوادگی: زهرا زمانی 

 مقطع تحصیلی: فوق لیسانس پرستاری کودکان

 رتبه علمی در گروه: مربی 

 زمینه ها و علایق پژوهشی:

 ایمیل آکادمیک:

 ایمیل: