نام و نام خانوادگی طاهره گیلوری

 مقطع تحصیلیفوق لیسانس پرستاری

 رتبه علمی در گروهمربی

 زمینه ها و علایق پژوهشی

 ایمیل آکادمیک

 ایمیل  t. gilvari @ Hotmail   :

 

خانم طاهره گیلوری