نام و نام خانوادگی: فریده ایزدی ثابت

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش مامایی

 رتبه علمی در گروه: مربی

 زمینه ها و علایق پژوهشی:

 ایمیل آکادمیک: 

 ایمیل: far_ezadi@yaho.com

 

فایل ها