نام و نام خانوادگی: مهری انصاری نیاکی 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی با گرایش بهداشت مادر و کودک

 رتبه علمی در گروه: مربی

 زمینه ها و علایق پژوهشی:

 ایمیل آکادمیک:

 ایمیل: asnsariniaki@yahoo.com

 

فایل ها