دکتری تخصصی پرستاری 

کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه پرستاری 

کارشناسی ارشد اورژانس 

کارشناسی ارشد پرستاری کودکان 

کارشناسی پرستاری 

رشته های تحصیلی در دانشکده