دکتر محسن سلیمانی

دکتری پرستاری

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: Soli257@ yahoo.com

 

ریاست دانشکده پرستاری و مامایی