ساعت کار کتابخانه

                     بخش امانت و سالن مطالعه: شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 لغایت 18 بعدازظهر

                                  بخش مخزن: شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 لغایت 18 بعدازظهر

                                          سایت های کامپیوتر: شنبه الی دوشنبه 8 لغایت 18

                                                                        سه شنبه الی چهارشنبه 8الی 15

 

فایل ها