اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی

  • خانم دکتر ستاره همامی
  • آقای دکتر علی فخر موحدی
  • آقای دکتر حسن بابا محمدی
  • آقای دکتر عباسعلی ابراهیمیان
  • آقای دکتر محسن سلیمانی
  • آقای دکتر علی اصغر قدس
  • آقای دکتر محمد رضا عسگری
  • آقای دکتر حسام الدین عسکری مجد آبادی
  • خانم دکتر نیره رئیس دانا
  • خانم دکتر منیر نوبهار