عنوان فرآیند دریافت
فرآیند مراحل دفاع از گزارش نهایی پایان نامه کارشناسی ازشد 
فرآیند تصویب پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد
فرآیند تصویب پروپوزال دانشجویان دکترای تخصصی