اعضاء مرکز (بر اساس حروف الفبا)

ردیف

نام و نام خانوادگی

درجه علمی

نوع همکاری با مرکز

لینک در سامانه علم سنجی

1

عباسعلی ابراهیمیان

استادیار

تمام وقت

https://isid.research.ac.ir/AbasAli_Ebrahimian

2

حسن بابامحمدی

دانشیار

تمام وقت

https://isid.research.ac.ir/Hassan_Babamohamadi

3

محسن سلیمانی

دانشیار

تمام وقت

https://isid.research.ac.ir/Mohsen_Soleimani

4

محمد رضا عسگری

دانشیار

تمام وقت

https://isid.research.ac.ir/MohammadReza_Asgari

5

حسام الدین عسکری مجد آبادی

استادیار

تمام وقت

https://isid.research.ac.ir/Hesamodin_Askarimajdabadi

6

سیف ا.. علایی

استادیار

تمام وقت

https://isid.research.ac.ir/Seffolah_Alaei

7

علی فخر موحدی

دانشیار

تمام وقت

https://isid.research.ac.ir/Ali_Fakhrmovahedi

8

علی اصغر قدس

دانشیار

تمام وقت

https://isid.research.ac.ir/AliAsghar_Ghods

9

منیر نوبهار

دانشیار

نیمه وقت

https://isid.research.ac.ir/Monir_Nobahar

 

مرکز تحقیقات پرستاری