اعضاء مرکز (بر اساس حروف الفبا)

1- دکتر عباسعلی ابراهیمیان

2- دکتر حسن بابامحمدی

3- دکتر فاطمه پاک­نظر

4- دکتر نعمت ا.. ستوده

5- دکتر محسن سلیمانی

6- دکتر محمد رضا عسگری

7- دکتر حسام الدین عسکری مجد آبادی

8- دکتر سیف ا.. علایی

9- دکتر علی فخر موحدی

10- دکتر علی اصغر قدس

11- دکتر منیر نوبهار

12- دکتر ملیحه یارمحمدی