نام و نام خانوادگی:  دکتر حسن بابامحمدی

مقطع تحصیلی: دکترا پرستاری

رتبه علمی در گروه: دانشیار

 

ایمیل آکادمیک:babamohamadi@semums.ac.ir