فرشته خسروی

سمت

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

شماره تماس

 

آدرس ایمیل

 

 

کتابدار  مسئول

 

کتابداری واطلاع رسانی

کاردانی

 

02333654185

ferekhosravi2017@gmail.com

 

 

 

 

فایل ها