نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

رشته تحصیلی

 

مدرک تحصیلی

 

شماره تماس

 

ایمیل

 

 

سمیه صالحی نژاد

 

 

کتابدار مسئول

 

 

علم اطلاعات ودانش شناسی

 

 

کارشناسی ارشد

 

 

33654185

 

 

 

 

ssomayye.61@gmail.com

 

 

فایل ها