لیست کارگاه های دانشکده پرستاری در سال 1397

به منظور توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده پرستاری ومامایی ، کتابخانه مرکزی کارگاه های زیر را در نیمسال دوم سال 1397 برگزار خواهد نمود. علاقمندان به شرکت در کارگاه ها از 3 طریق می توانند در این کارگاه ها ثبت نام نمایند:
  - مراجعه حضوری به کتابخانه مرکزی و انجام ثبت نام
- مراجعه به لینک ثبت نام در کارگاه ها و دانلود فرم ثبت نام و ارسال فرم تکمیل شده به ایمیل  library@semums.ac.ir

کد کارگاه

عنوان کارگاه

گروه هدف

تاریخ برگزاری

سخنران

وضعیت

توضیحات

1

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Up-to-date

پزشکان، دستیاران، پرستاران

یکشنبه 4/6/97

ساعت 13- 11

خانم کاشیان

 

برگزار شد.

مستندات

2

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Clinical Key

پزشکان، دستیاران، پرستاران

یکشنبه 18/6/97

ساعت 13- 11

خانم کاشیان

برگزار شد.

مستندات

3

آشنایی با سامانه منبع یاب

کتابداران دانشگاه

یکشنبه8/7/97

ساعت 10- 8

دکتر مومنی

برگزار شد.

مستندات

4

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinical Key

پزشکان، دستیاران، پرستاران

یکشنبه 15/7/97

ساعت 13- 11

خانم عضدی

برگزار شد.

مستندات

5

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Clinical Key

پزشکان، دستیاران، پرستاران

یکشنبه22/7/97

ساعت 13- 11

خانم کاشیان

برگزار شد.

مستندات

6

آموزش نحوه استفاده از نرم افزار کتابخانه

دانشجویان جدیدالورود پرستاری

دوشنبه23/7/97

ساعت 14-12/5

خانم موذن

برگزار شد.

مستندات

7

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinical Key

پزشکان، دستیاران، پرستاران

یکشنبه29/7/97

ساعت 13- 11

خانم عضدی

برگزار شد.

مستندات

8

آموزش نحوه استفاده از نرم افزار کتابخانه

دانشجویان جدیدالورود پرستاری

دوشنبه30/7/97

ساعت 14- 12/5

خانم موذن

برگزار شد.

مستندات

9

آشنایی با سامانه منبع یاب

اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی

سه شنبه1/8/97

ساعت 14-13

دکتر مومنی

برگزار شد.

مستندات

10

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Clinical Key

پزشکان، دستیاران، پرستاران

دوشنبه7/8/97

ساعت 13-11

خانم کاشیان

-

برگزار نشد.

11

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinical Key

پزشکان، دستیاران، پرستاران

یکشنبه22/8/97

ساعت 13-11

خانم عضدی

برگزار شد.

مستندات

12

آموزش نحوه استفاده از نرم افزار کتابخانه

دانشجویان جدیدالورود پرستاری

دوشنبه14/8/97

ساعت 14-12/5

خانم موذن

برگزار شد.

مستندات

13

Word مقدماتی

کلیه دانشجویان

دوشنبه21/8/97

ساعت 12- 10

آقای صفاخواه

برگزار شد.

مستندات

14

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinical Key

پزشکان، دستیاران، پرستاران

یکشنبه27/8/97

ساعت 13-11

خانم عضدی

-

برگزار نشد.

15

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

PubMed

پزشکان، دستیاران، پرستاران

دوشنبه28/8/97

ساعت 13-11

خانم کاشیان

-

برگزار نشد.

16

شیوه های جستجوی علمی

کلیه دانشجویان دانشگاه

سه شنبه29/8/97

ساعت 14-12/5

دکتر مومنی

برگزار شد.

مستندات

17

Word پیشرفته

کلیه دانشجویان

دوشنبه5/9/97

ساعت 12- 10

آقای صفاخواه

برگزار شد.

مستندات

18

آشنایی بانرم افزار رفرنس نویسی EndNote

اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

یکشنبه11/9/97

ساعت 16- 8

دکتر مومنی

دکتر ولی زاده

برگزار شد.

مستندات

19

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinical Key

پزشکان، دستیاران، پرستاران

سه شنبه13/9/97

ساعت 13-11

خانم عضدی

برگزار شد.

مستندات

20

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

PubMed

پزشکان، دستیاران، پرستاران

دوشنبه12/9/97

ساعت 13-11

خانم کاشیان

ثبت  نام درکتابخانه بیمارستان کوثر

سایت بیمارستان کوثر

21

Excel

کلیه دانشجویان

دوشنبه19/9/97

ساعت 12-10

دکتر حجازی

ثبت  نام

سایت کتابخانه مرکزی

22

آشنایی با پایگاه

Science Direct

کلیه دانشجویان

سه شنبه27/9/97

ساعت 14-12/5

دکتر مومنی

ثبت  نام

سایت کتابخانه مرکزی

23

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی UpToDate

پزشکان، دستیاران، پرستاران

دوشنبه10/10/97

ساعت 13- 11

خانم کاشیان

ثبت  نام درکتابخانه بیمارستان کوثر

سایت بیمارستان کوثر

24

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Clinical Key

پزشکان، دستیاران، پرستاران

دوشنبه8/11/97

ساعت 13-11

خانم کاشیان


ثبت  نام درکتابخانه بیمارستان کوثر

سایت بیمارستان کوثر

25

سازماندهی منابع الکترونیک در نرم افزار کتابخانه

کتابداران

دوشنبه15/11/97

ساعت 15-8

دکتر مومنی

خانم موذن

الزامی

سایت کتابخانه مرکزی

26

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

PubMed

پزشکان، دستیاران، پرستاران

دوشنبه6/12/97

ساعت 13-11

خانم کاشیان

ثبت نام

سایت بیمارستان کوثر

27

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

ProQuest

پایان نامه های تمام متن

کلیه دانشجویان

دوشنبه6/12/97

ساعت 14-12/5

دکتر مومنی

ثبت نام

سایت کتابخانه مرکزی

28

آشنایی با پایگاه اطلاعات پزشکی رایگان

(MeSH)  PubMed

کلیه دانشجویان

سه شنبه14/12/97

ساعت 14-12/5

دکتر مومنی

ثبت نام

سایت کتابخانه مرکزی

 

 

 

فایل ها