گزارش عملکرد سال 1398 دانشکده پرستاری

 

. گزارش توسعه مجموعه منابع چاپی

کتاب فارسی

کتاب لاتین

کتاب اهدایی

269

1

--- 

 

. گزارش تعداد کارگاههای آموزشی

به منظور توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی ، کتابخانه مرکزی کارگاه های زیر را  سال 1398 برگزار نموده است.

 

ردیف

نام کارگاه

گروه هدف

تاریخ برگزاری

سخنران

1

کارگاه دو روزه آشنایی با سامانه نوپا و جستجوی پیشرفته

اعضای هیات علمی و کتابداران

دوشنبه و سه شنبه

26-25/6/98

16-8

دکتر ولی نژادی

دکتر مومنی

2

آشنایی با انواع مطالعات در علوم پزشکی

کتابداران

دوشنبه

11/6/98

دکتر میرمحمدخانی

3

چگونه مقاله مرور سیستماتیک بخوانیم؟

اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی

دو شنبه و سه شنبه 27/8/98

28/8/98

دکتر کبیری

4

جستجو در pubmedوآشنایی با mesh

دانشجویان تحصیالت تکمیلی

سه شنبه

28/8/98

30/12 -14

دکتر مومنی

5

آشنایی با محصولات الزویر Scienc Direct, مستندات Scopus, )Mendely و پایگاه ProQuest

اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی

دو شنبه و سه شنبه 12/9/98

11/9/98

8 -14/30

مهندس عظیمی )نماینده ناشر الزویر(

6

آشنایی با نرم افزار  End note

دانشجویان تحصیالت تکمیلی

دوشنبه

11/9/98

8 -12

دکتر ولی زاده

7

آشنایی با سامانه نوپا

کتابداران و کارشناسان پژوهشی

چهارشنبه

27/9/98 

8-14

دکتر مومنی

8

Wordمقدماتی و پیشرفته

دانشجویان تحصیالت تکمیلی

سه شنبه

3/10/98

12-8

آقای صفاخواه

9

آشنایی با سامانه نوپا

کتابداران و کارشناسان پژوهشی

یکشنبه

13 /11 /98

8 - 14

دکتر مومنی 

 

. برگزاری جلسات کتابداران دانشگاه با حضور کتابدار دانشکده پرستاری به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل جاری کتابخانه در تاریخ های 98/4/9، 98/7/3، 98/9/28

. روزآمد سازی صفحه کتابخانه در وب سایت دانشکده پرستاری

فایل ها